موزه علوم طبیعی ایران

سيب سالمند

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

خنده بودم گریه شدم

سرخ بودم زرد شدم

جوون بودم پیرشدم

-----------------

خوردن روزانه یك عدد سیب قبل از صبحانه

فراموش نشود