آب را گل نكنید

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

آب را گل نکنید . . . 

شاید از دور علمدار حسین
 مشك طفلان بر دوش
زخم و خون بر اندام 
می رسد تا كه از این آب روان
پر كند مشك تهی،
 ببرد جرعه آبی برساند به حرم
تا علی اصغر بی شیر رباب
نفسش تازه شود و بخوابد آرام
آب را گل نكنید . . .
كه عزیزان حسین
همگی خیره به راهند كه ساقی آید
و به انگشت كرم
گره كور عطش بگشاید 
آب را گل نكنید
كه در این نزدیكی
عابدی تشنه لب و بیمار است
در تب و گریه اسیر 

آب را گل نكنید . . .
 كه بود مهریه مادرشان
نه همین آب كه هر جای دگر رود و نهری جاریست
 مهر زهرای بتول است
از همین است كه من می گویم
 آب را گل نكنید، آب را گل نكنید . . .
 

-----------------

http://sakhamenei.mihanblog.com/post/1788

-------------------